Pendlerparkering i Drøbak

Det er behov for både pendlerparkering og innfartsparkering i Drøbak. I lokalavisens dekning av dette behovet mener vi at det har manglet en del viktige perspektiver. Vi ønsker presentere noen av dem som er viktige for oss her.

7. mai, 2015

 1. Pendlerparkering er en nødløsning som burde vært forbeholdt folk utenfor tettstedet Drøbak. Store deler av pendlerne i Frogn må kunne gå eller sykle til bussen uten å oppleve at pendlingstida øker vesentlig. Kravet om fungerende pendlerparkeringsplasser burde derfor vært omformulert til et krav om fungerende ruter og rutetider.
 2. Pendlerparkering generer lokal trafikk langs dårlig sikra skoleveier og skaper dårlig bomiljø og dårlig folkehelse. Mens pendlerparkering bidrar til å redusere trafikale miljøproblemer i Oslo, så bidrar de til å øke dem i Frogn.
 3. Pendlerparkering er et gode som ikke er alle forunt. Hushold uten bil – eller bare en bil – vil ikke kunne bruke et slikt tilbud. Svært mange ønsker dessuten å slippe denne typen utgifter og transport.
 4. Tiden med uregulert og gratis pendlerparkering i Frogn er snart forbi. Det er svært viktig at Ruter, Vegvesenet og kommunens politikere og administrasjon nå jobber aktivt med å utvikle et tilbud som gjør at færre bruker privatbil for å komme seg til jobb. Frustrasjonsnivået kommer til å øke ytterligere når kollektivfeltet på Mosseveien stenges for elbiler.
 5. For å få pendlerne ut av privatbilen er det mye som må gjøres. a. Skolene må fortsette sine veldig positive og effektive gå-til-skolen-aksjoner
  1. Frogn kommune og arbeidsgivere må utvikle ordninger som gjør det mer attraktivt å sykle, gå eller busse fremfor å kjøre bil til jobb.
  2. Det må utvikles fremtidsretta kollektivknutepunkt hvor man får informasjon, hvor man føler seg trygg og hvor man kan oppholde seg tørrskodd og uten hørselvern den tiden det tar å bytte
  3. Det må utvikles løsninger for sikker og tørr parkering av elsykler og sportssykler som gjør det mulig for folk flest å sykle til Seiersten og Dyrløkke
  4. Det må utvikles et bedre rutetilbud fra Elle og en ringbuss gjennom Drøbak
  5. Bussen må få prioritet fremfor privatbilen i Drøbak sentrum
 6. Kommunestyrets behandling av pendlermeldingen tidligere i år viste at det foreligger lite kunnskap og perspektiver på fremtidsrettet kollektivtrafikk i Frogn. Pendlerparkering er et symptom på et dårlig tilbud – ikke en god løsning for kommunens pendlere.