Saker i kommunestyret 10. september 2018

Trafikksikring, svømmetilbud og nytt rådhus var noen av temaene som ble behandlet i kommunestyremøtet. Les vår standpunkt i noen av sakene.

Hele sakslisten med sakspapirer finner du her.

10. september, 2018

Trafikksikring av Jørnsbakken/Vestbyveien og Solveien/Batteriveien

MDG mener det er svært viktig at det utføres trafikksikringstiltak i disse veiene. Det er positivt at vi endelig har fått sakene til politisk behandling slik at vi kan gjøre konkrete vurdering og ta beslutninger som kan bedre forholdene. Spesielt for barn og unge, men også generelt for alle myke trafikanter.

Dessverre manglet det gode faglige grunnlaget vi trengte for å kunne vite hva som er den beste løsningen. Vi ønsket å sende begge saker tilbake for nærmere utredning av trafikksikkerhet og andre hensyn. Høyre fikk imidlertid flertall for å videreføre dagens situasjon for Jørnsebakken. Etter vårt syn er dette en bevisst videreføring av en situasjon med farlig skolevei, uregulert parkering, mye trafikk og høye hastigheter. Dette mener vi er uansvarlig politikk av Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet.

Heldigvis ble Frp med på å sende saken om Solveien og Batteriveien tilbake, slik at vi forhåpningsvis kan få en bedre belyst sak her. I tiden fremover må vi ta på alvor kommuneplanens prioritering av sikkerheten til gående og syklende foran tilgjengelighet for privatbil.

(Henrik Mathiesen meldte seg og ble vurdert som inhabil i behandlingen av saken Jørnsebakken/ Vestbyveien.)

Spørsmål om prising av svømmetilbud

Da kommunestyret vedtok bygging av Bølgen ble det vedtatt en kommunen ikke skal betale for skolesvømming, eller for brukere som har behov for svømming som del av behandling og rehabilitering. Allikevel er det brukere av svømmetilbud i kommunal regi som nå opplever krav om å betale egenandeler rundt 6000 kroner i året. MDG stilte spørsmål om hvilke priser som gjelder spesielle brukergrupper og hvorfor ikke kommunestyret har fått disse takstene til politisk behandling. Rådmannen skal komme tilbake med utfyllende svar på spørsmålet ettersom spørsmålet dessverre var uteglemt fra innkallingen.

Sak om bevilgning av 1,5 millioner kroner til konseptfase for bygging av nytt rådhus

MDG foreslo å utsette bevilgninger til konsepter for bygging av nytt rådhus. Vi mener dette bør vente til et nytt kommunestyre er valgt og hvor prosessene med kommunereform og byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke er avklart.

MDG er klar over at rådmannen har utfordringer med å gi de ansatte et godt arbeidsmiljø i henhold til nasjonale bygningsstandarder og krav til effektiv kommuneøkonomi. Vi mener imidlertid at en utredning om nytt rådhus er i strid med vårt kommunestyrevedtak om å søke sammenslåing med Ås, Nesodden eller Vestby. Videre bør konseptutredninger ha tydelige mål og rammer for å treffe riktig. Noe som ikke er tilstrekkelig diskutert.

Vi mener også at innbyggerne må få anledning til å gjøre seg opp meninger om fremtidens byrom på Seiersten, Ullerud og Dyrløkke uten at kommunen og andre grunneiere skal sette sterke føringer i planarbeidet. Ikke minst er Frogn kommunes økonomi slik at vi må prioritere bygging av omsorgsboliger fremfor kommunale administrasjonsbygg. Ulempene knyttet til å plassere brukere på sykehjem fremfor egnede omsorgsboliger er mye større enn ulempene med å tilby midlertidige kontorlokaler for administrasjonen.

Tilståelse av underskuddsgarantier til større kulturarrangement over disposisjonsfondet

MDG og alle de andre partiene avslo søknader fra Drøbakfestivalen og Gitarer ved Fjorden om underskuddsgarantier på 200,000 hver. Pengene skulle eventuelt tas fra disposisjonsfondet.

MDG i Frogn har etterlyst et klarere skille mellom kulturstøtte til næringsaktivitet og kulturstøtte til frivillige organisasjoner i Frogn. I 2018 blir 0,3 av i alt 1,4 millioner kroner på brukt til å støtte opp om profesjonelle foretak og frivillige foreninger som lager konserter og festivaler til markedspriser. I tillegg kommer gratis leie av parker og brygger.

MDG stemte tidligere i år mot å gi Havnebluesfestivalen 200,000 kroner over disposisjonsfondet. Vi stemte nå sammen med alle de andre mot å gi underskuddsgaranti til Drøbakfestivalen og Gitarer ved fjorden. Frogn kommune er inne i en fase med betydelig strammere økonomiske rammer. Å bruke 0,6 millioner kroner på underskuddsgarantier over disposisjonsfondet til festivaler som allerede har fått innvilget 0,3 millioner kroner over kulturbudsjettet blir for mye. Vi kunne risikere at 40 prosent av kommunens samlede eksterne kulturmidler skulle brukes på konserter og festivaler for godt voksne fremfor å gjøre livet lettere for alle de som jobber med å organisere idretts- og kulturtilbud for barn og unge.