Sanntid på Dyrløkke!

Pressemelding 12.02.2014

140212SanntidPaDyrlokkeButikkene Bjørnstad Sport og Expert Drøbak har gått sammen om å gi pendlerne sanntidsinformasjon om når bussene kommer og går ved kollektivknutepunktet Dyrløkke. Dette er en gladmelding til alle kollektivreisende. ”Vi er svært glade for å kunne gi folk informasjon om bussene. «Skulle egentlig bare mangle», sier butikksjefene Marius Bjørnstad og Therese Larsen.” Skjermen fra Expert henger godt synlig i et vindu til Bjørnstad sport. En datamaskin henter informasjon fra Ruters nettbaserte system for sanntidsinformasjon fra bussene. Skjermen blir der inntil det blir et bedre tilbud fra Ruter, Vegvesenet og kommunen. Forhåpentligvis vil dette gi fortgang i arbeidet.

Det er Miljøpartiet de Grønne i Frogn som kom med ideen og de fikk et kontant ja fra både Bjørnstad Sport og Expert Drøbak. MDG etterlyser en større opprydding i busstilbudet. ”På Dyrløkke, som i dag fungerer som Drøbaks knutepunkt for kollektivtransport, stopper i dag 240 busser i døgnet”, sier Henrik Mathiesen i Frogn MDG. ”En svært stor andel er elever i videregående skole. Informasjon og sikkerhet for de reisende er dårlig, og situasjonen er generelt kaotisk”, fortsetter han. Dyrløkke har totalt fire holdeplasser og tilsluttende busser er på andre siden veien, minst 50 meter unna. Det mangler gode overganger og mange føler seg nødt å løpe tvers over den godt trafikkerte veien. ”Å vente på bussen på Dyrløkke er som å stå i en skammekrok full av larm. Slik skal vi ikke ha det”, avslutter Henrik.

Pendlere i Drøbak har gjennom pendlerforeningen flere ganger tatt opp behovet for sanntidsinformasjon på Dyrløkke. Første gang det ble tatt opp med Ruter og Frogn kommune var på folkemøtet om de store ruteendringene i 2007. Meldingene fra Ruter til Frogn kommune har så sent som våren 2013 vært at sanntidsinformasjon på Dyrløkke ikke har høy prioritet. Med tanke på at Heer har hatt sanntidsinformasjon lenge er dette vanskelig å forstå. ”Et godt kollektivtrafikktilbud er viktig for lokalmiljøet, både for privatpersoner og næringsliv”, sier Linda Byström, styremedlem i Frogn MDG. ”Det kan gjøre hverdagen enklere for mange, men for å være et konkurransedyktig alternativ må det gjøres mest mulig attraktivt. Derfor er det rart at et enkelt tiltak som informasjon om når bussen kommer og går skal være så vanskelig å få til”.

Sammen med Expert og Bjørnstad Sport håper nå Frogn MDG at situasjonen blir litt bedre, og at det nok en gang settes fokus på problemet. En helhetlig plan for transportsituasjonen i Frogn generelt, og kollektivtilbudet spesielt, vil være en viktig sak for Frogn MDG fremover.140212BildePaSanntidstavle

Frogn MDG vil sette fokus på kollektivtransport

Planene om ett Flerbrukshus må gjøres om slik at den inkluderer en velfungerende bussterminal i tråd med nasjonale standarder. Hvis ikke må bussterminalen flyttes til et annet sted, for eksempel Seiersten. Frogn MDG er åpne for at terminalen kan eller bør flyttes til et annet sted, men hele transportsituasjonen i Frogn må jobbes med på en seriøs og helhetlig måte. Ruter må samarbeide med Frogn kommune, brukerne og pendlerne. ”Vi venter utålmodig på at dette arbeidet skal komme i gang”, sier Mathiesen. Den planlagte områdeplanen for Seiersten og Dyrløkke må ta kollektivtrafikken på alvor.

Pendlerparkering er en hengemyr

Frogn MDG er ikke prinsipielt mot pendlerparkering, men synes det er synd at det er så ensidig fokus på parkeringsplasser. ”Vi mangler helhetsbildet og det langsiktige perspektivet”, sier Linda. MDG mener at også et bedre busstilbud kan forbedre situasjonen og det er viktig å tenke lenger enn det ene behovet pendlerparkeringer er ment å dekke. Også tilrettelegging for sikker sykkelparkering ved bussholdeplasser kan være et viktig tiltak. Det å lage en stor parkeringsplass for pendlere risikerer å øke biltrafikken i og kring sentrum. Det vil kanskje til og med svekke utviklingen av et busstilbud dit folk bor, bringer barn og jobber. ”Vi må klare å skape et fremtidig lokalsamfunn hvor du ikke er avhengig av bil. Eller kanskje til og med to biler.” fortsetter Linda.

Alle fagetater på området er enstemmige i at fokus må holdes på bussholdeplasser og ikke på parkeringsplasser. Ved å få busser og matebusser dit folk bor, jobber og bringer barn vil behovet
for både pendlerparkering og annen parkering bli mindre. ”Det mangler analyser, men jeg vil ikke være overrasket over at det er folk fra Sogsti, Elle og Drøbak sentrum som eier bilene som i dag
fyller de eksisterende parkeringsområdene i Frogn”, sier Henrik i MDG. Busstilbudet i disse delene av kommunen er svakt som følge av lite gjennomtenkt arealplanlegging og tilsynelatende manglende
visjoner for fremtiden. Å legge til rette for enda mer bilbruk langs trange og travle skoleveier er ikke en optimal måte å løse problemet på.Vi må også huske på at kollektivtilbudet skal dekke
transportbehovet til ungdom og eldre uten førerkort og dårlig økonomi.

I tillegg til å få folk til å bruke kollektivtransport til pendling, er det å stoppe veksten i den lokale biltrafikken en av de store utfordringene for politikere og kommunens planavdeling i årene som
kommer. Ikke minst fordi det stilles krav til dette fra både regionalt og nasjonalt hold. ”Dette er et vanskelig tema fordi det berører oss alle på en eller annen måte. For mange vil dårligere
tilrettelegging for bilbruk, vare seg det gjelder veikapasitet eller parkeringsplasser i ulike former, oppleves som redusert frihet og fleksibilitet. Så det er lite populært å snakke om.”, sier Linda. ”Men vi kan ikke la være å ta debatten på grunn av det. Vi må huske på at f.eks. sikker, bilfri skolevei er i konflikt med behovet mange har for å kjøre barnet sitt på skolen. Det finnes helt enkelt noen valg vi må ta”.

Frogn MDG mener derfor at det er viktig å ta grep for en langsiktig, helhetlig og bærekraftig plan som forbereder oss godt på de krav som stilles til oss, og gir oss det lokalsamfunn vi ønsker. MDG vil jobbe for at dette får høy prioritet.

Frogn MDG jobber i tråd med partiets ambisjon om en klimasmart samferdsel.
Det skal bli enklere og billigere å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

Kontakt

Linda Byström, linda.bystrom@gmail.com, Mobil: 41764357
Henrik Mathiesen, hfm_no@yahoo.no, Mobil: 95960161

Lurer du på hvordan kollektivtilbudet rundt Drøbak ser ut? Se vår illustrasjon her: Kart Kollektivtrafikk Drøbak