MDG inngår valgteknisk samarbeid for politisk maktskifte i Frogn

Seint fredag kveld ble det klart at MDG inngår et valgteknisk samarbeid med Sentrum-Venstre. Det betyr avtale om posisjoner i utvalg og ledende verv. Partiene har ikke inngått en politisk plattform om konkrete saker. Det er likevel en felles intensjon om budsjettsamarbeid og mer åpen dialog i kommunestyre og utvalg hvor vi sammen skal finne god løsninger på tvers.

14. september, 2019

– Både før og etter valget var ønsket om et politisk skifte sterkt hos MDG, sier førstekandidat og forhandlingsleder Linda Byström. Vi er blokkuavhengige, men har gjennom fire år fått et entydig bilde av hvilke partier lokalt som står oss nærmest politisk. Ikke minst i klima og miljøspørsmål.

Kommunevalget viste at MDG, SP, SV og Rødt gikk kraftig frem, samtidig som Ap og FrP gikk kraftig tilbake. H og Pp fikk omtrent uendret posisjon. Til tross for at H gikk tilbake noe befestet de sin posisjon som Frogns største parti. Likevel var de avhengig av støtte fra V og/eller Sp for å beholde vervet som ordfører og ledelsen i politiske utvalg. Den støtten fikk de ikke. Flertallet bestående av Ap, MDG, V, SP, SV, KrF og R har signert et valgteknisk samarbeid som sikrer et skifte.

Ledelse i kommunestyre og hovedutvalg i Frogn 2019-2023., Grafikk: Frogn MDG, inspirert av Frogn Venstre

– Avtalen innebærer at MDG får ansvaret for å lede arbeidet i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker. Dette gir oss økt påvirkningskraft i de saker som er viktigst for oss; reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av nærmiljø og naturmiljø, og en god byutvikling for innbyggerne, sier Linda Byström. Linda er den som nå tar over utvalgsledelsen.

MDG ønsker fortsatt fokus på byggesak i kommunen. Innbyggere må få behandlet sine saker innen lovpålagte frister og på en forutsigbar måte. Kommunen må også sikres inntekter. Her håper vi på godt samarbeid med Høyre som har hatt mye fokus på dette i forrige periode. MDG vil jobbe for en fremtidsrettet kommuneforvaltning hvor «fellesskapskommunen» og arbeidet med digital transformasjon blir tydelig politisk forankret.

I tillegg til ledervervet får MDG en ekstra plass i utvalget. Her vil Gjermund Stormoen ta plass.

– MDG vil løfte klima- og miljøspørsmål, og jobbe for å finne felles løsninger på tvers av partier, slik at vi får fulgt opp den vedtatte planen for klima og energi. Vi vil også åpne for mer involvering av innbyggerne gjennom åpne møter og høringsprosesser, sier Gjermund Stormoen.

MDG beholder plassen i Formannskapet som har ansvar for å styre kommunens økonomi. Renteutgifter som følge av de store investeringene i nye bygg, har satt press på det kommunale driftsbudsjettet. I år vil det gå med underskudd. I tillegg råder stor usikkerhet omkring driftsinntektene og driftsmodellen for Bølgen. Arbeidet i Formannskapet blir preget av at Frogn kommune nå møter vanskelige økonomiske tider.

– MDG vil ikke kutte i utgifter i skole, oppvekst, helse- og omsorg. Samtidig er vi nødt til å bygge en rekke nye omsorgsboliger slik at de eldre ikke må bli boende hjemme eller på sykehjem unødig. I tillegg må vi finne penger til å investere i å redusere klimautslipp og miljøbelastninger fra driften av kommunen. Alle som sitter i Formannskapet vet at denne kabalen blir vanskelig i tiden fremover, sier Henrik Mathiesen.

MDG har som følge av et godt valgresultat også fått plass i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Etter nyttår vil utvalget, som følge av den inngåtte samarbeidsavtalen, bli splittet i to utvalg. Et som skal sikre tilstrekkelig oppmerksomhet omkring helse og eldreomsorg, og et utvalg for oppvekst og kultur. Sander Ravndal fra MDG vil ta plass i det nye utvalget for oppvekst og kultur. På ønskelista til MDG står økt lærertetthet i klasserommene og bedre involvering av elever og foreldre i skolenes digitaliseringsarbeid. MDG er også veldig glade for at vi har klart å få til en avtale der Bente Bjerknes fra KrF tar MDG sin plass i utvalget for helse og omsorg.

– Vi håper denne avtalen gir velgerne uttelling for sine stemmer til oss. Valgresultatet har gitt reelle resultater som vi skal jobbe for å forvalte godt i årene som kommer. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med Hans-Kristian og Co. for å få til gode politiske prosesser og best mulig beslutninger, avslutter Linda Byström.