Frogn MDGs hovedsaker 2019-2023

Miljøpartiet De Grønne vil at Frogn skal bli et lokalsamfunn i økologisk balanse, der innbyggerne har mer tid til å ta vare på hverandre. Vi vil legge til rette for at alle kan ta valg som reduserer forurensning og skadelige klimautslipp, og som gir minst mulig belastning på det lokale naturmiljøet.

MDG mener at hensyn til klima, miljø og internasjonal solidaritet må ligge til grunn for valg og prioriteringer i Frogn kommune. Dette gjelder ikke bare innen kommunal planlegging og kommunale innkjøp, men også innen utvikling av boliger og infrastruktur, så vel som utvikling av skole, eldreomsorg, samt tilbud innen kultur og idrett. Vi vil gjøre Drøbak grønnere, bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og sikre at offentlige områder og natur er allment tilgjengelig. Vi vil også ha flere fora og kanaler hvor medborgere, kommuneadministrasjon og politikere treffes for dialog om kommunens utvikling.

En kommune for alle – variasjon og mangfold gir livskraft

MDG ønsker å jobbe aktivt for at Frogn kommune blir en attraktiv kommune for flere grupper i befolkningen. Det betyr å jobbe målrettet for å skaffe flere rimelige boliger i Frogn, spesielt for unge etablerere og barnefamilier. Dette ønsker vi å gjøre ved at kommunen er en aktiv planlegger. Vi ønsker dialog med utbyggere om flere små leiligheter og flere leiligheter med muligheter for leie og kollektivt eierskap. Vi vil også jobbe målrettet for at kommunen klarer å fremskaffe rundt 100 kommunale omsorgsleiligheter for eldre og andre som trenger dette fremfor sykehusplass. Her vil vi legge vekt på god blanding av boligtyper og sikre at ikke alle omsorgsboliger ligger på samme sted.

Et bysentrum i forandring

Vi ønsker prioritere en transformasjon av Dyrløkke, Ullerud og ned til Seiersten, fra et bilbasert næringsområde til et urbant attraktivt område for bolig, næring, idrett og rekreasjon. Vi ønsker å ta hensyn til en befolkningen i Frogn blir eldre, og samtidig tilgodese behovet for unge innbyggere, aleneboende og komplekse familieforhold. Vi må sikre en planlegging som tenker livsløpsstandard, trygge omgivelser, og mulighet for å finne ulike boliger og boligområder for alle stadier av livet.

Vi vil fortsette utviklingen av Drøbak sentrum som en møteplass for kultur og naturopplevelser. For MDG er “liv og røre” mye mer enn fest og moro i de sene nattetimer. Vi vil skape mer plass til barnefamilier på dagsbesøk med båt eller buss, og skal jobbe for å hindre unødvendig gjennomgangstrafikk i sentrum til fordel for tryggere ferdsel for gående og syklende. Miljøpartiet de Grønne vil gjøre bussen, sykkelen og beina konkurransedyktig med bilen i Drøbak. Dette vil kreve utvikling av et godt lokalt kollektivtilbud med blant annet en pålitelig tilbringertjeneste fra Seiersten ned til Gamle Drøbak. Det krever også et trygt nettverk av sykkelveier, og sykkelstativer hvor alle typer sykler kan parkeres trygt og tørt.

Grønn og blå grense – Utvikling innenfor tydelige rammer

Vi vil jobbe for et formelt vern av naturområder som Seierstenmarka, Brunskogen og Haverskogen og de delene av Håøya som ikke er naturreservat. Vi vil sørge for at resten av Frognmarka blir en del av Follomarka med tilsvarende lover og retningslinjer som gjelder for forvaltning av Nord- og Sørmarka.

Vi vil ta vare på livet i fjorden ved å verne fjorden mot forurensing og støy og mot ytterligere sprengninger for bygging av kaianlegg, farleder og broer. Vi vil fortsette arbeidet med et vern av det maritime dyrelivet, spesielt sjeldne og sårbare arter som hummer, kysttorsk og havørn.

I Nordre Frogn skal vi jobbe for at videre utviklingen blir gode eksempler på hvordan utbygging og fortetting i landlige områder kan gjøres på en skånsom måte som skaper grunnlag for et godt bygdeliv – samtidig som kvaliteter som godt bevarte grøntområder, kulturminner og dyreliv bevares i størst mulig grad.

Skoletiden – viktig for både barn og voksne

Vi vil jobbe for at skolene har nødvendige ressurser for å sikre et inkluderende og trygt skolemiljø hvor alle barn kan bli sett. Vi ønsker å styrke ordningen med leksehjelp slik at barn som trenger det kan få individuell støtte i et trygt og og godt miljø med bistand fra pedagoger. Vi er positive til forsøk med leksefri skole. MDG ønsker en god lærertetthet slik at lærerne, som kjenner barna best, har tid og mulighet til å stimulere barns utvikling av relasjonskompetanse, læringspotensiale og identitet. Vi ønsker at klasser med to lærere skal være hovedregel. Dette kan sikre fleksibilitet og tilpassing i undervisningen uten å måtte «ta ut» elever fra klassen.

MDG ønsker aktiv styring og regelmessig oppfølging av den pågående digitaliseringen i skolen. Det er viktig at digitaliseringen følges tett opp mot relevante mål og resultater, tilgjengelig forskning og ønske om en best mulig forberedelse til fremtidens digitale samfunn.

FAU, elevråd og ungdommens kommunestyre må involveres aktivt i samfunnsutviklingen. Dette vil gi økt demokratiforståelse og medborgerskap som bidrar til at barn og unges interesser blir ivaretatt. MDG mener at dette er viktig i skolen,  i samfunnsutviklingen for øvrig og i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Mange barnefamilier i Frogn sliter med å få tiden til å strekke til. Vi vil tilrettelegge for ordninger med samkjøring til fritidsaktiviteter og tilbud som kan bakes inn i skolefritidsordningen der dette er ønskelig og praktisk mulig.

Eldre – en ressurs for Frogn

MDG ser eldre som en av Frogns viktigste ressurser. Både i egenskap av å være besteforeldre og gode naboer, men også som store bidragsytere i Frogns frivillighetsarbeid. Med flere eldre i kommunen vår er det avgjørende at kommunen klarer å ivareta den ressursen de eldre er. Med fokus på hva som er livskvalitet for den enkelte vil vi at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, at eldre med fysiske eller psykiske utfordringer får den hjelp de trenger, og at vi gir mulighet til å la alle bidra med det de kan. Det er mye livskvalitet i å føle at man er med å bidrar til samfunnet.

Foreldre strever med ”tidsklemma”. Eldre kan lide av ensomhet og av følelsen av ikke å være nødvendige i dagens samfunn. Vi ønsker å tilrettelegge for aktiviteter som binder generasjonene sammen. Møteplasser mellom barn, ungdom, voksne og eldre er viktige. God kollektivtrafikk er viktig for at eldre uten førerkort eller bil kan komme seg rundt i hverdagen. MDG ønsker forsøk med «Aldersvennlig transport» som kan gi eldre mulighet for å bestille dør-til-dør-transport i hverdagen. 

Vi ønsker satse på Helseteknologi med mål om å forbedre tilbudet til eldre som bor hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Det er en viktig forutsetning for MDG at teknologi skal bidra til økt kvalitet i form av økt trygghet, mer tid for menneskelig kontakt og bedre arbeidsmiljø for ansatte innen eldreomsorgen. Økonomiske besparelser skal ikke være et mål i seg selv.

Fremtidens næringsliv skapes nå

Gjennom samarbeid med lokalt næringsliv vil vi utvikle Drøbak sentrum som en arena for konserter, scenekunst, utstillinger, stevner og seminarer. For å få til dette vi vil ta i bruk en større del av byen, og ønsker ikke en utvikling som skaper unødvendige konflikter med naturmiljø, beboere eller målet om et mest mulig åpent byrom for alle. Vi vil derfor skjerme Badeparken mot de aller største arrangementene og heller se på en mer fleksibel bruk av f.eks. Bankløkka til store arrangementer. Vi er positive til uteserveringer og handel på torget, men mener det er viktig at store deler av torget beholdes som ikke-kommersiell sone.

Frogn kommune må styrke samarbeidet med, og legge til rette for etablering for småbedrifter i nærhet til forskningssenter og universitetsmiljø på Ås. Drøbaks nye sentrumsområde fra gamle Drøbak, via Seiersten, Ullerud og Dyrløkke må utvikles til å bli et attraktivt og levende område for kunnskaps- og servicebedrifter, F.eks. gjennom å etablere en attraktiv næringsklynge for små bedrifter, eller bedriftshotell.

Frivillighet uten kommersiell konkurranse

Økonomisk støtte til kommersielle musikkfestivaler skal ikke gå på bekostning av støtte til arrangementer og drift av frivillige lag og foreninger. Vi ønsker et tydelig skille på kultur som næring og generell kulturstøtte, hvor kommersielle aktører primært betraktes som næringsdrivende som kan tilstås næringsstøtte.

Hva skjer i Frogn? – et bakteppe

De kommende årene må Frogn kommune gjennom endringer på mange plan;

  • Vi blir flere eldre og ønsker at flere unge og barnefamilier blir værende eller flytter til kommunen.
  • Vi må gjennom en økonomisk omstilling ettersom store investeringer vil gi utslag i økte utgifter, samtidig som det er økt behov for investeringer i grunnleggende samfunnsbehov som f.eks. omsorgsboliger og infrastruktur.
  • Vi må gjennom en miljømessig omstilling, fordi verdens mål om en levelig klode for fremtidige generasjoner krever at alle bidrar – også Frogn kommune.
  • Vi må gjennom en kulturell omstilling, fordi vi må sikre at alle har nok til å oppleve god livskvalitet, uten at det krever økt bruk av naturens ressurser.

MDG har en visjon for å få det til.

En ny overordnet arealplan for kommunen skal vedtas, nye områdeplaner (Gamle Drøbak, Kolstad, og Seiersten, Ullerud og Dyrløkke) skal reguleres og bygges ut. En ambisiøs plan for klima og energi skal gjennomføres og naturområder og markagrenser skal sikres. Kommunen skal gå fra å være en servicekommune til en felleskapskommune med økt fokus på deltakelse, medvirkning og digitalisering.

En ny generasjon med nye perspektiver skal gjøre Frogn kommune til sin kommune.

I denne perioden vil det bety noe hvem som sitter i kommunestyret!

Våre listetopper; Linda Byström, Gjermund Stormoen, Henrik Mathiesen, Inger-Johanne Marheim, Sander Ravndal

Vi har hatt fire år med tapt tid innen miljø og klimaspørsmål. Mange gode forslag for klima og miljø er blitt nedstemt av flertallet og arbeidet med kommunens klimamelding har til tider vært en unnskyldning for å ikke handle. MDG opplever at dagens maktforhold hemmer nødvendig utvikling i bærekraftig retning. Kommunestyret har hatt et flertall som prioriterer utbyggerinteresser foran innbyggerinteresser og som tillater hyppige avvik fra demokratisk vedtatte planer gjennom dispensasjoner. Nødvendige økonomiske prioriteringer har ikke vært gjenstand for tilstrekkelig opplyst debatt.

MDG vil være et parti med visjoner for fremtiden. Vi har ikke svar på alt, men er kreative og vil tenke nytt om hva Frogn er, og bør være, for å være et godt sted å bo og drive næring. Vi skal verne om sentrale kulturverdier og Drøbaks historiske kulturmiljøer, og samtidig bevege oss raskt til en fremtid hvor vårt avtrykk på kloden minimeres og holder seg innenfor naturens tålegrenser. Ikke alt kan løses gjennom ny teknologi, men det som kan det må utforskes og brukes på en samfunnsbevisst måte.

Vil du vite mer? Les hele programmet vårt her.