Nyheter

Kategori: Byutvikling

Miljøpartiet De Grønne

Hva skal vi med marka?

Frogn kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er det overordnede styringsdokumentet for all utviklingen av Frogn frem mot 2030. Fø...

Områdeplan Gamle Drøbak – MDGs forslag

MDG legger vekt på at områdeplanen for Gamle Drøbak skal være en videreføring av gjeldende plan med formål om å gi mer detaljerte bestemmelser og større foruts...

Vil ha sykkelpleiestasjon på Sjøtorget

Mandag skal formannskapet og kommunestyret behandle rehabilitering av parkeringsplassen på Sjøtorget. Da må vi huske på god tilrettelegging også for syklister.

Miljøpartiet De Grønne

Vil forhindre at Kolstad blir en miljøbombe

I morgen avgjøres veitrassé over Kolstad. I en vanskelig sak har vi konkludert med alternativ A, hvor vi ønsker tilføyet flere punkt for å få en best mulig trass...

Miljøpartiet De Grønne

Skal vi bygge ned nordre del av Vannverksveien?

Mandag er flertallet i kommunestyret på vei til å vedta større utbygging av nordre del av Vannverksveien, enn det som ligger til grunn i opprinnelig plan. MDG mener...

Miljøpartiet De Grønne

Bilfrie områder i Drøbak?

Hvordan skal flere innbyggere, og helst flere turister, ta seg fra A til B i Drøbak tettsted – samtidig som vi reduserer biltrafikken og skaper et hyggeligere o...

Høring pågår – veitraséer for Kolstad, Klommestein skog og Odalen

I Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker (HMPB) den 16. november, ble det behandlet hvorvidt den første av to delutredninger for Kolstad, Klommestein skog og O...

Miljøpartiet De Grønne

Får vi et godt kollektivknutepunkt ved Seiersten?

I forbindelse med Ruters ruteomlegging har Miljøpartiet de Grønne spurt kommunestyret om hvilken tilrettelegging av Seietsten som kollektivknutepunkt som er planlagt...